e-m-a.es

Zásady ochrany osobních údajů

Ema Pokorná si je vědoma důležitosti ochrany osobních údajů, a proto zavedla politiku zpracování údajů, jejímž cílem je poskytnout maximální bezpečnost při používání a sběru dat a zaručit soulad s platnými předpisy. V této věci, nařízení (EU) 2016 / 679 ze dne 27. dubna 2016 (RGPD) a Organické právo (ES) 15/1999 ze dne 13. dubna,
Prosince (LOPD) a konfigurace uvedené politiky jako jednoho ze základních pilířů linií činnosti účetní jednotky.
Při procházení webových stránek www.e-m-a.es mohou být osobní údaje požadovány prostřednictvím různých formulářů poskytnutých pro tento účel. Uvedená data budou součástí příslušných souborů v závislosti na určeném a konkrétním účelu, který motivuje k jejich shromažďování.
Tímto způsobem budou spolu s každým webovým formulářem poskytovány konkrétní informace o každém zpracování údajů, přičemž osoba odpovědná za soubor bude společná všem: Ema Pokorná, jakož i místo a forma výkonu práv na přístup, oprava, zrušení, nesouhlas, přenositelnost a zapomnění, které musí být formalizováno prostřednictvím písemného sdělení na výše uvedenou adresu, včetně kopie DNI nebo rovnocenného identifikačního dokumentu.
V případě, že poskytnete své údaje prostřednictvím e-mailové zprávy, budou tvořit součást souboru, jehož účelem bude spravovat váš požadavek nebo komentář, který nám zašlete, přičemž ostatní body uvedené v předchozím odstavci budou použitelné.
Obecné smluvní podmínky služeb Ema Pokorná rovněž obsahují vlastnosti a povahu zpracování údajů, které vyvine v případě, že některou z nich uzavře.
Na druhé straně Ema Pokorná zavedla nezbytná technická a organizační opatření, aby zabránila ztrátě, zneužití, změně, neoprávněnému přístupu a krádeži osobních údajů, které by mohly zúčastněné strany usnadnit v důsledku přístupu do různých částí webové stránky www. ema.es, uplatňující bezpečnostní opatření uvedená v královské vyhlášce 1720/2007,

Opatření a postupy ze dne 21. prosince, kterým se schvalují předpisy pro vývoj organického zákona 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů.

JURISDIKCE
V případě jakýchkoli otázek týkajících se výkladu, použití a souladu s tímto právním oznámením, jakož i nároků, které mohou vzniknout z jeho použití, se všechny zúčastněné strany obrátí na soudce a soudy společnosti XXX a výslovně se zříká jakékoli jiné, co by mohlo odpovídat jim.
.
ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Právní upozornění se řídí španělským právem. Opatření a postupy
.
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
.
1. INFORMACE PRO UŽIVATELE
.
Ema Pokorná dále odpovědná, odpovídá za zpracování osobních údajů uživatele a informuje ho, že s těmito údaji bude zacházeno v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (RGPD) a organického zákona o Ochrana údajů 15/1999 (LOPD) týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volným oběhem, pro které jsou poskytovány následující Informace o zacházení:
.
Účel léčby
.
Reagujte na žádosti o informace a výkon služeb, udržujte obchodní vztah
s uživatelem.
Plánované operace k provedení léčby jsou:
Zasílání komerčních reklamních sdělení e-mailem, faxem, sms, mms, sociálními sítěmi nebo jinými elektronickými či fyzickými prostředky, současnými i budoucími, které umožňují komerční komunikaci. Tato komunikace bude prováděna odpovědným subjektem a bude se vztahovat k jeho produktům a službám nebo jeho spolupracovníkům nebo dodavatelům, s nimiž dosáhla dohody o propagaci. V takovém případě nebudou mít třetí strany nikdy přístup k osobním údajům.
Provádět statistické studie.
Zpracovávat objednávky, požadavky nebo jakýkoli typ požadavku, který Uživatel učiní
prostřednictvím kteréhokoli z kontaktních formulářů, které jsou vám k dispozici.
Kritéria zachování údajů Poskytnuté údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly shromážděny, po skončení tohoto období budou smazány, přičemž budou přijata příslušná bezpečnostní opatření k zajištění jejich pseudonymizace nebo úplného zničení. pokud na ně nebude vážit žádný nevyřízený závazek.
Datová komunikace
Poskytnuté osobní údaje nebudou přenášeny ani sdělovány třetím osobám, a to ani za účelem jejich ochrany, s výjimkou zákonných povinností.
Práva, která pomáhají Uživatelovi Právo na přístup, opravu, zrušení, odpor, přenositelnost a zapomnění. 

Opatření a postupy
Za účelem uplatnění jakéhokoli práva musí vlastník poskytnout odpovědné straně:
Fotokopie DNI nebo ekvivalentního dokumentu.
Požadavek, ve kterém je specifikován požadavek.
Adresa pro účely oznámení, datum a podpis.
Doklady o vaší žádosti, které případně formulujete.
A nasměrujte je na:
E-mailová adresa: info@dev1.korecky.net
V případě, že neobdržíte výslovné oznámení od osoby odpovědné za spis, ve stanovených lhůtách, informující o tom, že bylo rozhodnuto o žádosti, může dotčená osoba podat stížnost u Španělské agentury pro ochranu údajů (AEPD – agpd .je)

2. POVINNÁ NEBO VOLITELNÁ POVAHA INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH UŽIVATELEM.
Uživatelé označením odpovídajících polí a zadáním údajů do polí označených v kontaktním formuláři jako povinná nebo uvedená ve formulářích ke stažení výslovně a svobodně a jednoznačně přijímají, že jejich údaje jsou nezbytné pro splnění jejich požadavku. Poskytovatelem, zahrnutí údajů ve zbývajících polích jsou dobrovolné. Uživatel ručí za to, že osobní údaje poskytnuté odpovědnému jsou pravdivé a je odpovědný za sdělení veškerých jejich změn.
Všechny údaje požadované prostřednictvím webových stránek jsou nezbytné pro poskytování optimální služby Uživateli. V případě, že nebudou poskytnuta všechna data, není zaručeno, že poskytované informace a služby budou zcela přizpůsobeny vašim potřebám.

3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.
Že v souladu s ustanoveními platných předpisů o ochraně osobních údajů odpovídá odpovědná strana všem ustanovením předpisů RGPD a LOPD o zacházení s osobními údaji v rámci své odpovědnosti a zjevně se zásadami popsanými v článku 5 směrnice RGPD, u nichž je s nimi zacházeno zákonným, loajálním a transparentním způsobem ve vztahu k zúčastněné straně a přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné ve vztahu k účelům, pro které jsou zacházeny.

Opatření a postupy
Odpovědná strana zaručuje, že zavedla vhodné technické a organizační politiky pro uplatňování bezpečnostních opatření stanovených RGPD a LOPD za účelem ochrany práv a svobod uživatelů a poskytla jim příslušné informace, aby je mohla uplatnit.